Tag: ปูนผสมเสร็จ

ปูนผสมเสร็จ

วิธีเก็บรักษาปูนผสมเสร็จ อย่างถูกวิธีวิธีเก็บรักษาปูนผสมเสร็จ อย่างถูกวิธี

ปูนผสมเสร็จ ถือเป็นวัสดุก่อสร้างขั้นพื้นฐานสำหรับงานก่อสร้าง และปูนผสมเสร็จยังเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีปริมาณมากสำหรับการดำเนินงานต่างๆ และเป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมอย่างมากในไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ต้องการใช้ปูนผสมเสร็จ จึงมีการสั่งปูนผสมเสร็จมาสำรองเผื่อการใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง อีกทั้งการสั่งในปริมาณที่มากยังเป็นการลดต้นทุนด้านวัสดุการก่อสร้าง  แต่ในเมื่อปูนผสมเสร็จเป็นวัสดุการก่อสร้างที่มีอายุการใช้งานที่จำกัด ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีวิธีการเก็บรักษาที่ถูกวิธี และเป็นวิธีการเก็บระหษาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความชื้น ที่อาจทำให้เกิดปฏิกริยาทำให้ปูนซีเมนต์เกิดการแข็งตัว และเสื่อมคุณภาพได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมีวิธีการเก็บรักษาปูนผสมเสร็จอย่างถูกวิธี  5 วิธีเก็บรักษาปูนซีเมนต์ เตรียมสถานที่เก็บปูนซีเมนต์ อย่างแรกที่เราต้องทำคือเรื่องสถานที่เก็บปูนซีเมนต์ จะต้องเป็นสถานที่ที่มีหลังคาคลุม และต้องมีผนังทั้ง 4 ด้าน...